Советы учителя-дефектолога

Выкарыстанне вершаў для адпрацоўкі правільнага вымаўлення гукаў

Каб навучыцца правільна, чыста і выразна размаўляць на роднай мове дзецям неабходна чуць правільнае і прыгожае маўленне. Вершы беларускіх паэтаў і малыя формы вуснапаэтычнай творчасці з'яўляюцца найлепшым сродкам для адпрацоўкі ў дзяцей правільнага вымаўлення беларускіх гукаў, дакладнай дыкцыі, галасавога апарату.

Слуханне і выразнае расказванне мастацкіх твораў уплывае на фарміраванне правільнага вымаўлення гукаў ў самастойным звязным маўленні, развівае маўленчы слых і маўленчае дыханне, адпрацоўвае уменне выкарыстоўваць умераны тэмп і выразныя інтанацыі.

Вершаваная пабудова твора дапамагае дзіцяці расказваць яго без асобых намаганняў, захоўваючы пэўны рытм. Рыфма палягчае запамінанне паэтычнага твора, спрыяе дакладнаму і правільнаму вымаўленню гукаў.

Адзначу, што патрэбна выкарыстоўваць вершы толькі ў тым выпадку, калі гук у дзіцяці ўжо пастаўлены, але ѐн не ў дастатковай ступені аўтаматызаваны і замацаваны.

Работу па замацаванні правільнага вымаўлення гука можна планаваць як уранку, так і ў другую палову дня. 

Разам з тым, вершы пашыраюць уяўленні дзіцяці аб навакольным свеце, спрыяюць развіццю ў дзіцяці інтанацыйнай выразнасці маўлення.

Шыпячыя, санорныя, свісцячыя гукі часцей за астатнія вызываюць ў дзяцей цяжкасці вымаўлення. Вершаваныя творы з гэтымі гукамі дапамогуць Вам замацаваць іх правільнае вымаўленне.

Гукі Ш, ДЖ, Ч, Ш, ШЧ

На шашы і ля шашы

Што хвіліны на шашы

Шумна, як на кірмашы.

Шоргат,

Шорах,

Шум птушыны.

За машынаю машына.

Нешта шэпча

Шына шыне.

Шпак шыкуе

На шыпшыне.

А пад шатамі ў цішы

На ляшчыне спарышы.

У капелюшы спарыш,

Пашукай спарыш, малыш!

Шпарка па шашы ў кашы

Пашыбуюць спарышы.

Шэпча шустрая шаша:

-- не спяшайцеся, ша-ша.

 Р. Барадулін

Воўк

Хвошча, хвошча дождж,

Воўк схаваўся ў хвошч.

Хвост пад хвашчом,

А сам пад дажджом.

 В. Вітка

Пасярод двара

Пасярод двара – гара,

На вяршэчку – сані.

А хто што дастане –

Гаварыце самі.

Сонечка – саначкі,

Верачка – вяровачку,

А малы Іваначка –

Скорагаворачку.

 В. Вітка

Снегам шорсткім, свежым

Заваліў дарожкі снежань.

 М. Пазнякоў

Па шумлівай, вірлівай шашы

Трыццаць тры самазвалы прайшлі.

 М. Пазнякоў

Мяшкі вавѐрка восенню пашыла,

Грыбоў, арэхаў, шышак насушыла.

 М. Пазнякоў

Мышка ў шалашы

Сенам шапаткім

У шалашы,

Мышка шустрая,

Уночы не шуршы.

 М. Пазнякоў

- Чапля чорная ўначы

Дзюбу чысціла ў руччы.

- Чорных чапляў не быва!

- А ты слухай і маўчы!

Бо навокал крумкачы

Заспявалі: чы-чы-чы!

-Крумкачы так не спяваюць!

- А ты слухай і маўчы!

Пад ялінкаю квачы

Зайкам мазалі лычы.

- Дык зайцы ж лычоў не маюць!

- - А ты слухай і маўчы!

 С. Сокалаў-Воюш.

Мой дружок

Сеў дружок мой

На лужок,

На ўзлесак-беражок,

З’еў дружок мой

Піражок

І зайграў сабе

Ў ражок.

Туі звяры, пачуўшы, выйшлі, Селі побач

У кружок.

 С. Валодзька.

Гукі Р, Л

Рак

Рак поўз паўз барак,

Сустракае рака грак:

--Здароў, рак, дай руку,

У раку завалаку

В. Вітка

Кобра

Улавілі кобру,

Пасадзілі ў торбу.

Калі ў торбе кобра –

Гэта вельмі добра.

 В. Вітка

Скача грак

Так і сяк

Наўскасяк

Скача грак

Кракавяк

 

Скача так

З грачыхаю,

Што шпак

Ад пылу чыхае.

 Ул. Скарынкін

Крот

Хадзіў певень на падворку

І знайшоў скорагаворку:

Падрыў крот

Крывы плот,

Рые норку

Ў агарод.

 

Трэ пастрашыць недарэку:

--Ку-ка-рэ-ку! Ку-ка-рэ-ку!

 

Затаіўся ў норцы крот –

Як зямлі набраў у рот.

 В. Вітка

Летам Тамара

Гербарый сабрала

 М. Пазнякоў

Караліна Валеру

Падарыла акварэлі,

А Валера Караліне

Падарыў букет вяргіняў.

 М. Пазнякоў

Вырасцілі Фрол і Лора

Боб, фасолю, памідоры.

 М. Пазнякоў

Расцвілі ў бабулі Фросі

Гладяѐлусы і флѐксы

 М. Пазнякоў

Забялела грэчка ў полі,

Загулі над грэчкай пчолы.

 М. Пазнякоў

Рэк закрыўшы берагі,

Красавік заліў лугі.

 М. Пазнякоў

Крочыць водарным верасам

Шчодры, радасны верасень.

 М. Пазнякоў

Вецер рад у лістападзе

Пагуляць у голым садзе.

 М. Пазнякоў

Варона

Выхвалялася варона:

--Я жыву ў зялѐнай кроне клѐна.

Хутка восень завітала,

Крона клѐна голай стала.

 М. Пазнякоў

Акуляры

У Варвары – акуляры,

Акуляры да твару Варвары.

 М. Пазнякоў

Бандэроль

Бандэроль брат Браніслаў

Барысу з Браслава прыслаў.

 М. Пазнякоў

Варона

-- Кар-р! Кар-р-равул! –

Закаркала варона.—

На др-р-рэва лезе Р-р-рома.

Тр-р-рэба Р-р- Рому р-ратаваць,

Бо зваліцца не мудр-р-рона

І руку зламаць.

 М. Пазнякоў

Гукі С, З, Ц

Повен хлявец

Белых авец.

Добра жывецца,

Лѐгка жуецца.( Зубы.)

 В. Вітка

За тры вазы дзеразы

Купіў тата тры казы.

А ці кожнаму вядома –

Па чым козы ішлі дадому? ( па дарозе, па зямлі)

 В. Вітка

Шэсцьдзесят

Сарачанят

Пагуляць зайшлі

Ў дзетсад.

 В.Вітка

Зай на ўслончыку сядзеў,

Зай на вуліцу глядзеў.

Пагуляць Зай папрасіўся.

Дзед падумаў,

Пагадзіўся.

 В. Лукша

 

Падрыхтаваў настаўнік-дэфектолаг: Ю.В.Язерская

Спіс выкарыстанай літаратуры:

 1. Дубинина, Дина Николаевна. Родныя вобразы ў паэтычным слове: дапам. для педагогаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне дашк. адукацыі: у 2 ч.;Ч. 1, с. 103-110, -Мазыр: Белы Вецер, 2008

          

свернуть

Автоматизация звуков в домашних условиях у детей старшего дошкольного возраста.

Посещая регулярно занятия учителя-дефектолога, звукопроизношение дошкольника может приобрести характер «кабинетной речи», когда в кабинете учителя-дефектолога (или при просьбе повторить правильно) звуки получаются чёткими, а в произвольной речи эти же звуки ребёнок произносит искажённо. Это свидетельствует о том, что процесс коррекции звукопроизношения находится на этапе «автоматизации». Скорость прохождения этого этапа зависит от частоты выполнения домашних заданий, направленных на автоматизацию поставленных звуков. В идеале необходимы ежедневные занятия по автоматизации хотя бы по 5-15 минут в день.

Поставленный звук еще очень хрупкий, условно-рефлекторная связь без подкрепления может быстро разрушиться.

К автоматизации поставленного звука можно переходить лишь тогда, когда ребенок произносит его изолированно совершенно правильно и четко при продолжительном или многократном повторении, то есть, когда учитель-дефектолог этот звук ребенку «поставил». Ни в коем случае не следует вводить в слоги и слова звук, который произносится еще недостаточно отчетливо, так как это приведет лишь к закреплению неправильных навыков и не даст улучшения в произношении.

Автоматизация звука осуществляется по принципу от легкого к трудному, от простого к сложному и проводится в строгой последовательности:

 • автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);
 • автоматизация звука в словах (в начале слова, середине, конце);
 • автоматизация звука в предложениях;
 • автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах;
 • автоматизация звука в коротких, а затем длинных рассказах;
 • автоматизация звука в разговорной речи.

К новому материалу можно переходить только в том случае, если усвоен предыдущий.

Этапы и приёмы автоматизации поставленных звуков в речи.

Автоматизация звука в слогах.

Слог – более простая речевая единица по сравнению со словом. Кроме того, слоги лишены смысла, у ребенка в связи с этим отсутствуют стереотипы произношения слов, что облегчает их автоматизацию.

Автоматизация звуков начинается с прямых открытых слогов, затем продолжается в обратных и закрытых слогах. Позже отрабатывается произношение звука в слогах со стечением согласных.

Например, при автоматизации звука [С] в слогах мы соединяем закрепляемый согласный с гласными [а], [ы], [о], [у] сначала в прямых слогах: са, сы, со, су, затем в обратные: ас, ыс, ос, ус, далее в слоги, где звук находится между гласными: аса, асы, асо, асу, ыса, и, наконец, в слоги со стечением согласных (берутся те согласные звуки, которые не нарушены у ребенка): сто, ста, спа, сма, сны, ско.

Автоматизация звуков в словах. 

Автоматизация в словах сначала осуществляется с опорой на слоги (са – сад). На начальных этапах проводится закрепление произношения слов, в которых данный звук находится в начале слова, затем слов, в которых звук – в конце и середине слова.

Для автоматизации звука используют приемы отраженного повторения, самостоятельного называния слов по картинке, прочтение слов.

Полезны задания, направляющие ребенка на поиск слов, содержащих данный звук (придумывание слов с данным звуком).

Старайтесь вводить творческие упражнения, игры, от произнесения отдельных слов переходить к построению словосочетаний с ними и коротких высказываний.

Автоматизация звука в словах – это выработка нового навыка, требующая длительной систематической тренировки. Поэтому на каждое положение звука в слове – в начале, середине, конце – подберите по 20–30 картинок (можно схематично нарисовать самим). За одно занятие дается 10–16 слов, при этом каждое проговаривается 4–5 раз с выделением автоматизируемого звука (он произносится более длительно и утрированно). На этом этапе проводится работа и над сложными формами звукового анализа и синтеза, по формированию умения выделять звук в слове, определять его место по отношению к другим звукам (после какого звука, перед каким звуком).

Эта работа способствует эффективности процесса автоматизации. Умение четко и быстро определять звуковую структуру слова является необходимым для правильного и быстрого протекания этапа автоматизации.

Автоматизация звука в предложениях.

Автоматизация звука в предложениях проводится на базе отработанных слов, в той же последовательности. Вначале предлагаются предложения с умеренным включением звука, в дальнейшем автоматизация проводится на речевом материале, насыщенном данным звуком (в каждом слове предложения есть автоматизируемый звук). 

Автоматизация звука в чистоговорках, скороговорках и стихах.

Детям предлагают повторить или заучить чистоговорки, скороговорки и стихи.

Игры для автоматизации поставленных звуков в домашних условиях.

Учитесь играть со своим ребенком, используя для этого любой подходящий момент.

Работа над звуком, от его постановки до употребления в самостоятельной речи, - это выработка нового сложного навыка. И как любой навык он требует усилий, времени и определенной системы в занятиях, в том числе и при выполнении домашних заданий.

Предлагаю вам несколько интересных игр, которые можно применять, начиная с этапа автоматизации звука в слове.

«Загадки»

Для этой игры вам потребуются: 6-7 картинок или игрушек, в названии которых прячется закрепляемый звук. Вместе с ребенком назовите их, выделяя голосом нужный звук. Затем опишите любую из них, ребенок должен догадаться, о чем идет речь и назвать нужную картинку или игрушку. Повторите игру несколько раз. А теперь предложите ребенку роль ведущего. Ваши возможные ошибки наверняка повысят интерес малыша к игре.

«Чего не стало?»

Можете использовать те же картинки или игрушки. Предложите ребенку еще раз внимательно рассмотреть картинки, назвать их, запомнить и закрыть глаза. В это время уберите одну или две картинки. Ребенок, открыв глаза, должен сказать, чего не стало. Повторите игру несколько раз, меняясь с ребенком ролями.

«Что изменилось?»

Это один из вариантов предыдущей игры. Вы можете менять картинки местами, убирать их, переворачивать картинки обратной стороной, добавлять новые. Ребенок должен рассказать обо всех изменениях.

«Что лишнее?»

Подберите картинки так, чтобы их можно было сгруппировать по разным признакам (можно использовать картинки из лото, выбрав из них те, в названии которых есть нужный звук). Попросите ребенка найти и назвать лишний предмет и объяснить свой выбор.

Объединять картинки в группы можно по-разному. Например, рысь-корова-ворона-жираф-ракета. Из данной серии последовательно можно убрать «ракету» - неживая, затем «ворону» - птица, потом «корову» - домашнее животное. Две оставшиеся картинки (жираф и рысь) предложите ребенку сравнить между собой и сказать, чем они похожи и чем отличаются, т.е. попытаться найти и подробно описать черты двух сходных предметов.

«Слова вокруг нас»

Попросите ребенка внимательно посмотреть вокруг и назвать все предметы, в названии которых спрятался нужный звук. Слова называйте по очереди, не забывайте иногда ошибаться и давать ребенку возможность заметить Вашу ошибку и исправить ее.

Затем усложните игру - вспоминайте слова с закрепляемым звуком по какой-то определенной теме: «Назови животных, в названии которых есть звук [Р]» (зебра, носорог, тигр, пантера, кенгуру, жираф) или «Назови «зимнее» слово со звуком [С]» (снег, снеговик, Снегурочка, снегирь, снежки, стужа, санки).

В эту игру вы можете играть где угодно, используя любую свободную минутку: по пути в садик, в транспорте, в очереди. Дома в эту игру можно играть с мячом.

Постепенно, незаметно для себя, ребенок начинает правильно произносить закрепляемый звук не только в отдельных словах, но и во фразах. Во фразе должно быть как можно больше слов с нужным звуком. Лучше, если фразы будет придумывать сам ребенок, сначала с вашей помощью, а затем и без нее. Еще лучше, если у вас будут получаться короткие, забавные стихи. Они легко запоминаются, и ребенок охотно рассказывает их всем - родным и знакомым.

Самое полезное для ребенка - ваш неподдельный интерес к совместным занятиям, радость за его успехи. Пусть занятия принесут малышу радость – от этого во многом зависит результат.

Подготовил: учитель-дефектолог Ю.В. Езерская

свернуть

Надо ли вашему ребёнку помощь у учителя-дефектолога?

Проблема обращения к такому специалисту, как учитель-дефектолог, встает перед каждой мамой с малышом 2-6 лет – в период активного становления его речи.

К специалисту нужно обратиться, если…
Начиная с 7-8 месяцев кроха не понимает обращённую к нему речь: не реагирует на своё имя, не поворачивает голову в ответ на вопросы: «Где мама? Папа?»
В 1 год малыш не произносит 8-10 слов типа «кис-кис», «ням».
Отоларинголог установил снижение слуха.
Невролог выявил отклонения в тонусе мышц.
Хирург посоветовал подрезать укороченную подъязычную уздечку – при открытом рте кончик языка не дотягивается до нёба.
Имеется расщелина нёба, губы («заячья губа», «волчья пасть»).
Стоматолог выявил аномалии зубочелюстной системы: верхняя или нижняя челюсть излишне выдвинута вперёд или западает, неправильный рост зубов.
В 2 года ребёнок не разговаривает.
В 2,5 года нет элементарной фразовой речи – в общении со взрослыми малыш не объединяет 2-3 слова. Например, «дай пи» (дай пить), «папа би» (папа уехал).
К 3 годам неправильно воспроизводит простые ритмы типа «тук-тук, тук-тук».
В 3 года у ребёнка сохраняется повышенное слюноотделение – во время говорения текут слюни, а малыш их не сглатывает.
К 3 годам не может выполнить простые движения органами артикуляции. Например, высунуть язык или удержать губы в улыбке 5 секунд.
После 3 лет продолжает упрощать большинство слов. Например, вместо слова «телефон» – «афон».
После 3 лет малыш не употребляет наиболее простые грамматические конструкции (число, род, падеж…).
К 3,5 годам не различает на слух похожие по звучанию звуки, слоги и слова. Например: бочка – почка, крыша – крыса.
Ребёнок просовывает язык между зубами.
Не интересуется окружающим, не задаёт вопросы.
Ребёнок говорит «в нос», гнусаво.
Говорит неэмоционально, монотонно, невыразительно.
Если в 4 года у ребенка очень скудный словарный запас (в норме — около 2000 слов), он не может запомнить четверостишье, а также совсем не рассказывает собственных историй (при этом ошибки в предложениях, проблемы со «сложными» звуками – норма);
В 4,5 года не сформирована звуковая сторона речи – не выговаривает звуки или произносит их неверно.
Малыш «захлёбывается» речью, торопится высказать свои мысли.
Выдоха не хватает на фразу, добирает воздух посреди слова.
Если в 5-6 лет все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными согласными (звуками «р» и «л»), ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, или допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом допускаются ошибки в сложных предложениях, небольшая непоследовательность в повествовании).
Помощь учителя-дефектолога также необходима в том случае, если с началом школьного обучения появились сложности с чтением и письмом.

Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как учитель-дефектолог в детском саду, школе или в поликлинике.

Учитель-дефектолог поможет:
скорректировать произношение. В частности, логопед исправит проблемы с так называемыми «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – одного из самых распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом возрасте. Кроме того, логопед увидит и предупредит и другие нарушения, например, баттаризм (нечеткость произношения, «проглатывание» слов), заикание и другие;
подготовить ребенка к школе, в частности, к освоению грамоты и чтению. Учитель-дефектолог в детском саду не только должен проконтролировать общую речевую подготовку малыша, но и предупредить, если будет такая необходимость, нарушения типа дислексии (неспособность к чтению) или дисграфии (неспособность к письму).

Подготовил: учитель-дефектолог Ю.В.Езерская

свернуть

Развитие связной речи у детей среднего дошкольного возраста

"Раз речь не ясна, она не достигнет своей цели" Аристотель.

Уникальную роль играет родной язык в становлении личности ребенка дошкольника. Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как "узел", в котором сходятся различные линии психического развития - мышление, воображение, память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и обучения.

Развитие связной речи в дошкольном детстве закладывает основы успешного обучения в школе. Под связной речью понимается развернутое изложение определенного содержания, которое осуществляется логично, последовательно и точно, грамматически правильно и образно. Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – это связность мыслей. В связной речи отражается логика мышления ребенка, его умение осмыслить воспринимаемое и правильно выразить его. По тому, как ребенок строит свои высказывания, можно судить об уровне его речевого развития.

Умение связно, последовательно, точно и образно излагать свои мысли оказывает влияние и на эстетическое развитие: при пересказах, при составлении своих рассказов, ребенок старается использовать образные слова и выражения, усвоенные из художественных произведений. Умение интересно рассказывать и заинтересовать слушателей (детей и взрослых) своим изложением помогает детям стать общительнее, преодолеть застенчивость; развивать уверенность в своих силах.

Развитие у детей связной выразительной речи необходимо рассматривать как существенное звено воспитания культуры речи в ее широком понимании. Все последующее развитие речевой культуры будет опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном детстве. Развитие связной речи неотделимо от решения остальных задач речевого развития: обогащения и активизации словаря, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры речи. Развивая детскую речь, мы расширяем не только речевые возможности ребенка, но и непосредственно влияем на его интеллектуальные способности, внимание, память, кругозор и другие аспекты жизнедеятельности. Психологические исследования показывают, что дети средней группы более любознательны, самостоятельны и активны в освоении социальной и природной действительности, нежели их младшие друзья, поскольку ближе к 5-ти годам:

- приобретаются навыки связной речи (последовательное наиболее полное выражение своих мыслей);

- расширяется словарный запас: пополняется активный словарь (слова, которые часто употребляются в повседневной жизни) и пассивный словарь (ребенок не часто употребляет эти слова, но знает их значение, может объяснить смысл);

- речь постепенно становится грамматически оформленной (правильное и уместное употребление слов).

Кроме того, в этом возрасте возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, чем старше становится ребёнок, тем большее влияние на его речевое развитие оказывают семейное и общественное воспитание. В возрасте 4-5 лет у детей велико тяготение к рифме. Играя со словами, некоторые рифмуют их, создавая собственные небольшие 2-х, 4-х стишья. Такое стремление закономерно, оно способствует развитию у ребёнка внимания к звуковой стороне речи, развивает речевой слух и требует всякого поощрения со стороны взрослых.

Увеличение активного словаря (от 2900 и 3000 слов к концу года) создаёт ребёнку возможность полнее строить свои высказывания, точнее излагать мысли. Рост словаря, употребление более сложных в структурном отношении предложений нередко приводит к тому, что дети начинают чаще допускать грамматические ошибки: например, неправильно изменяют глаголы «хочут» вместо «хотят» и т. д. Мы взрослые, педагоги и родители должны исправлять подобные речевые «ляпы» и предлагать правильный образец употребления слов.

Если родители были чутки к своему ребёнку, много общались с ним, внимательно слушали его, предоставляли достаточную двигательную свободу, то ребёнок благополучно пройдет, все стадии речевого развития и накопит достаточный речевой багаж. Но практика часто показывает противоположные результаты, родители очень часто, не уделяют своему ребенку должного внимания, они куда-то спешат, опаздывают… и им совсем некогда поговорить, рассказать, объяснить, ребенку что-то новое и интересное. И, к сожалению, очень часто мы можем услышать от родителей фразу в адрес «разговорившегося» малыша, - «Сядь, молчи и не болтай!». А ведь именно дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической.   

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.

Как же могут родители помочь своему ребёнку овладеть умениями и навыками связной речи? Использовать можно все, что видит ребенок вокруг себя. Это и дома, и на прогулке, и в детском саду. Очень важно направлять внимание ребенка не только на предметы, но и на их детали. Необходимо рассматривая предмет, задавать ребенку вопросы: "Какого цвета? Из чего сделан предмет? Какой величины?" Следите, за тем, чтобы ребёнок отвечал полным предложением. Можно использовать привлекательные для ребенка игрушки. Например, предложить для сравнения две куклы и две машины. Сначала ребенку необходимо внимательно изучить, рассмотреть предметы, а затем рассказать, чем они отличаются и чем похожи друг от друга.

Для некоторых детей проще дается описание различий, чем сходные признаки. Таким образом, называя самые разные признаки предметов, вы побуждаете развитию связной речи у детей.

Вот, например игры и упражнения, которые можно использовать родителям в домашних условиях.

Игра "Назови действие"

Ребёнок называет слова, обозначающие действия. Вам понадобится картинный материал и вопросы. Задайте ребенку следующие вопросы: - Что делает ветерок? (Ласкает, напевает, дует, шумит). Какими словами можно сказать о том, что делает кошка? (Царапается, играет, мурлычет, мяукает). Что делает щенок? Что делает птичка?

Упражнение "Повтори скороговорку" Скороговорки являются эффективным средством развития речи. Они позволяют отрабатывать навыки правильной и четкой артикуляции, совершенствовать плавность и темп речи.

Упражнение "Загадки" Отгадывание загадок активизирует словарь детей. Ребенок учится выделять существенные признаки предметов. Загадки расширяют кругозор детей, тренируют внимание и память, развивают наблюдательность и логическое мышление. В процессе отгадывания загадок детям следует задавать наводящие вопросы. Многие загадки рекомендуется заучить наизусть.

Игра "Угадай по описанию"

Для начала следует предложить ребёнку послушать описание и отгадать, что именно мы описываем. Например, лимон: "Этот фрукт желтого цвета. По форме он овальный, на ощупь — шершавый. На вкус он кислый. От него чай становится вкуснее и полезнее". Затем можно предложить ребёнку описать его любимую игрушку, животное и т.д. И уже наступит ваша очередь угадывать, что или кого именно описывает ребёнок.

В первую очередь родителям нужно обратить внимание:

1) Развитие интонационной выразительности речи. Интонационной выразительностью дети овладевают преимущественно к пяти годам. Но, как правило, в детском саду при подготовке к утренникам, разучивании стихотворений, инсценировок педагоги часто сталкиваются с монотонностью, невыразительностью детской речи. В большинстве случаев это связано с тем, что дети не всегда осознают значение интонации для передачи смысла высказываний. Попробуйте прочитать ребёнку один и тот же текст по-разному: монотонно и с интонацией. Ребёнок сразу же заметит разницу. Поэтому так важно при чтении литературных произведений детям, обращать внимание на выразительность, темп своей речи, учить распознавать интонации по эмоциональному фону и тренироваться в их употреблении. Для этого прекрасно подходят ролевые игры или совместное обыгрывание известных ребенку сказок.

2) Художественное слово в воспитании дошкольников. Развитие фантазии, воображения, формирование произвольной памяти, умение внимательно слушать произведения художественной литературы, сконцентрироваться и ответить на вопросы по тексту необходимые условия не только для расширения кругозора, но и для общего развития ребенка. Художественные тексты являются хорошим помощником родителям и педагогам для решения этой задачи. Больше читайте, придумывайте совместно сказки и рассказы, обсуждайте явления природы, разучивайте стихи – это поможет ребенку не только овладеть грамотной речью, но и значительно расширит его познавательные способности.

3) Речь и мелкая моторика рук. В дошкольном возрасте самое пристальное внимание надо уделять развитию мелкой моторики, так как сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени сформированности мелкой моторики. В домашних условиях развитие мелкой моторики может быть не только интересным занятием, но и полезным делом. Прополка грядок, сбор ягод, лепка пельменей, плетение кос, распутывание ниток, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок, лепка и т. д. – подарят радость от совместной работы Вам и вашим детям, а так же решат одну из задач развития речи.

Именно в дошкольном детстве происходит активное усвоение разговорного языка, становления и развитие всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической. Упущенные возможности этого развития в последующем не восполняются, поэтому необходимо своевременное речевое воспитание, включающее в себя развитие интереса, чуткости и любви к родному слову, стремления к точному его употреблению в зависимости от контекста и ситуации общения.

Родитель всегда должен помнить, что лучшее учение – это пример, а правильная грамотная речь - результат общения взрослого с ребенком!

 

Список литературы:

 1. Алексеева, М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников : учеб. пособие для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений / М.М. Алексеева, Б.И. Яшина. – 3-е изд., стереотип. – М. : Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.
 2. Большева , Т.В. Учимся по сказке : учебно-методическое пособие / Т.В. Большева. – СПБ. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 102 с.
 3. Выготский, Л.С. Мышление и речь: собрание трудов / Л.С. Выготский. – М. : Просвещение, 2011. – 640 с.
 4. Кислякова, Ю.Н. Развитие речи. Занимательные игры и упражнения / М.В. Былино, Ю.Н. Кислякова. – Минск : Народная асвета, 2013. – 60 с.
 5. Старжинская, Н. С. Развитие речи и общения у детей дошкольного возраста / Н.С. Старжинская, Д.Н. Дубинина. – Минск : Национальный институт образования, 2007. – 55 с.

Подготовил: учитель-дефектолог Езерская Ю.В.

свернуть

Делаем массаж вместе с мамой!

Консультация для родителей воспитанников младших и средних групп «Как расширить словарный запас ребенка?»

   В настоящее время у детей дошкольного возраста все чаще встречаются нарушения речи. Одной из основных особенностей детей данной категории – бедность активного и пассивного словаря.

    Дети имеют ограниченный словарный запас даже на бытовом уровне и способны называть некоторые предметы из близкого окружения и некоторые действия. Они используют только простые предложения из 2-3 слов. Допускают грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, испытывают трудности в использовании предлогов. У них отсутствует или грубо недоразвита связная речь (1-2 предложения вместо пересказа).

   Например, при составлении рассказа по теме «Одежда» (название, цвет, из каких частей состоит, для чего предназначена) дети расскажут о рубашке примерно так: «рубашка синяя, ее можно носить», вместо: «Это рубашка. Она синего цвета. У рубашки есть воротник, пуговицы, рукава и карманы. Рубашку носят мальчики, как торжественную одежду».

    Часто при составлении совместного рассказа встречаются такие же однословные ответы по пунктам плана, вместо связного небольшого рассказа.

    Поэтому обогащение словаря ребёнка, развитие у него грамматически правильной фразовой и связной речи – это задача, которую родители и педагоги могут и должны решать совместными усилиями.

     Как в домашних условиях проводить занятия с ребенком по развитию речи?

Для этого ничего специально не нужно организовывать. Не понадобятся сложные пособия и методики. Стоит лишь настроиться на регулярную работу и внимательно посмотреть вокруг себя или даже просто перед собой. Предметом для речевого развития детей может стать абсолютно любой предмет, явление природы, домашние дела, поступки, настроение. Неисчерпаемый материал могут предоставить детские книжки и картинки в них, игрушки и мультфильмы.

  Не упускайте малейшего повода что-то обсудить с вашим ребёнком. Именно обсудить. Одностороннее «говорение», без диалога - малополезно. Неважно, кто при этом молчит: ребёнок или взрослый. В первом случае у детей не развивается активная речь, во втором – пассивная (умение слушать, слышать, понимать речь; своевременно и правильно выполнять речевую инструкцию; вступать в партнёрские отношения; сопереживать услышанное).

   Итак, вы посмотрели перед собой и увидели, например, … куклу.

  Прекрасно, считайте, что у вас в руках готовый методический материал для развития речи ребёнка, причём любого возраста. Для начала устройте соревнование «Подбери словечко» (Кукла какая? – красивая, синеглазая, пластмассовая, большая, новая и т. д.). Игра пройдёт интереснее, если вы пригласите других членов своей семьи. Тот, кто придумал следующее слово – получает фант.

  После описания куклы, можно принести еще одну и сравнить обе игрушки - игра с союзом «А» - «Сравни две куклы» (первая кукла большая, а вторая – маленькая, у первой куклы синие глаза, а у второй – зеленые и т. д.)

  Аналогичным образом любой предмет, ситуация, впечатление могут послужить материалом и поводом для развития детской речи.

  Рассмотрим ещё несколько ситуаций, подходящих для речевых занятий. На прогулке вы можете прививать ребёнку знания и закреплять у него речевые навыки по темам «Одежда», «Обувь», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето», «Игрушки», «Город», «Транспорт», «Птицы» и другие.

  Полезно, также, проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми, транспортом. Всё это обязательно нужно комментировать, обсуждать, оформлять в форме беседы. Новые, незнакомые ребёнку слова, следует объяснить, повторить несколько раз. Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, шум шагов, гудение машин, голоса птиц, звуки ветра, дождя, снега, града и т. д. Это развивает слуховое внимания. Ребёнку будут интересны игры: «О чём рассказала улица?», «Помолчи и расскажи, что услышал», «Внимательные ушки», «Кто позвал?».

  Рассматривание сезонной одежды людей поможет обогатить и активизировать словарь по темам «Одежда» и «Обувь». Большой интерес вызывают у детей сюжетно-ролевые игры: «Автобус», «Найдём клад», «Магазин», «Строительство песочного городка», которые помогут лучше овладеть фразовой речью и навыками речевой коммуникации. Ваша задача помочь детям организовать такую игру, подсказать сюжет, показать игровые действия.

  На кухне у Вас появляется возможность развивать словарь, грамматику, фразовую речь ребёнка по следующим темам «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», Продукты питания», «Бытовая техника» и др. Рассказывайте сыну или дочке, как называются продукты, какое блюдо вы готовите, какие действия при этом совершаете. Не ограничивайтесь примитивным бытовым словарём, предлагайте ребёнку всё новые и новые слова. Старайтесь, чтобы он запоминал и повторял их за вами. Называйте свойства (цвет, форму, размер, вкус) продуктов (горячий, остывший, сладкий, острый, свежий, чёрствый и т. д.). Задавайте ребёнку соответствующие вопросы («Попробуй, какой получился салат?», «Что мы ещё забыли положить в суп?», «Какую морковку выберем?» и др.).

ОБЯЗАТЕЛЬНО называйте все свои действия («нарезаю», «перемешиваю», «солю», «обжариваю», «чищу», «тру», «пробую» и т. д., показывайте ребёнку, что и как вы делаете. Подводите его к тому, чтобы он повторял ваши слова. Поручите ему посильную помощь по кухне. В деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и естественнее. Если ребёнок ещё мал и неловок, пусть занимается рядом с вами своей игрушечной посудой и продуктами, копирует ваши слова и действия: «готовит» еду куклам и кормит их, моет посуду, вытирает со стола. И обязательно рассказывает вам о том, что он делает, пусть даже совсем не понятно. Поощряйте любую речевую активность ребенка.

  Практически на любом наглядном материале окружающем нас могут быть проведены такие речевые игры как «Четвёртый лишний», «Чего не стало?», «Что поменялось местами?», «Что изменилось?», «Подбери пару», «Кому что подходит?», «Назови ласково», «Преврати в огромное», «Угадай, о чём я говорю», «Скажи наоборот» и т. д.

  Таким образом, мы развиваем словарь детей для того, чтобы ребенок мог активно использовать фразовую речь, распространенные предложения и пользоваться связной речью.

   С помощью этих нехитрых игровых приемов элементами соревнования можно заниматься с ребенком расширением его словарного запаса, и развитием речи в целом.

Игра «Шаги»

Игроки становятся рядом, договариваются о том, где будет финиш (на расстоянии 8-10 шагов). И оговаривают тему шагов. Например "Все круглое". Каждый игрок может сделать шаг, назвав какой-нибудь предмет круглой формы (мяч, яблоко, арбуз, колобок, колесо, руль, юла, ёжик). Даем минуту на размышление и «Старт!»

Другие темы:

• «Все горячее» (плита, огонь, чайник, солнце, батарея, горячая вода, кастрюля, чай,

• «Все мокрое» (зонт, руки, ноги, плащ, волосы, бельё, пол, дорога, трава,

• «Все тяжелое» (гиря, кирпич, камень, сумка, ведро с водой, доска, колесо, медведь, кит,

• «Ласковые слова» (киска, рыбка, куколка, машинка, ягодка, ручка, зимушка, деревце, цветочек).

• «Вежливые слова» (пожалуйста, спасибо, благодарю, простите, извините, подскажите, будьте любезны, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойной ночи) и т. д.

• «Слова утешения», «Слова радости», «все что едет», «всё красное» и т. д.

Игра «Волшебный мешочек»

Достать из мешочка предмет, и описать его как можно подробнее. Например: лимон- это фрукт. Желтого цвета, овальной формы, сочный и кислый на вкус. Предметы в мешочке: виноград, апельсин, банан, арбуз, зайчик, лошадка, лягушка и т. д.

Игра «Ассоциации»

Игроки должны придумать как можно больше ассоциаций к изображенному или натуральному предмету. Можно называть свои варианты ассоциаций по очереди:

• Машина (большая, зеленая, руль, стекло, дверцы, багажник, капот, фары, колеса, сидения, дворники, сигналит, едет, стоит, заводится, останавливается, глохнет, возит, работает, моют, протирают, ремонтируют, ставят).

• Куртка (замок, карманы, капюшон, рукава, манжеты, коричневая, осенняя, теплая, мягкая, красивая, стирают, чистят, сушат, гладят, носят, одевают, снимают, вешают).

• Лук (овощ, полезный, зеленый, желтый, перьевой, репчатый, горький, полезный, растет на грядке, вытаскивают, сушат, чистят, режут, варят, жарят, едят).

• Сапоги (замок, нос, пятка, подошва, мех, кожа, коричневые, теплые, зимние, красивые, мягкие, чистят, сушат, моют, ходят, обувают, снимают, ставят)

• Кастрюля (большая, зеленая, железная, крышка, ручки, дно, стенки, варят, кипятят, греют, готовят, ставят, разогревают, моют, чистят, сушат).

Игра: «Придумай рассказ»

Для этого упражнения необходимо приготовить сюжетную картинку. С помощью вопросов игроки распространяют предложения и составляют рассказ.

• За столом сидит (КТО) – девочка. Девочка сидит (НА ЧЕМ) – на табуретке. Девочка держит (ЧТО) – кисточку. Девочка (ЧТО ДЕЛАЕТ) – рисует. Девочка рисует (ЧЕМ) – красками. Девочка рисует (ЧТО) – облака, природу, лето…

• «Мальчик катает снежный ком». (КАКОЕ) время года на дворе – зима. (КТО) гуляет на улице? – мальчик. (КАК) мальчик одет? – тепло, по зимнему. (ЧТО) мальчик делает? – катает снежный ком. (ЗАЧЕМ) мальчик катает снежный ком? – мальчик будет лепить снеговика.

Впоследствии можно предложить ребенку составить небольшой связный рассказ по этой картине.

     Предлагаю принять во внимание перечисленные выше игры, активно их применять в домашних условиях, а также, принимать активное участие в любых играх с детьми. Устраивать экскурсии по интересам детей, что так же поможет расширению и обогащению словаря и кругозора детей.

 

Литература:

Ольга Земцова"Развиваем речь. 2-3 года", 2017

Жукова Н.С. Формирование устной речи. Учеб-метод, пособие. - М.: Соц.-полит. журн., 1994. - 96 с.

Подготовил: учитель-дефектолог Езерская Юлия Васильевна

свернуть

Развитие фонематического восприятия – ключевой момент в развитии речи ребенка

16.04.2020

 

«Ясный выговор слова,чтобы каждый из звуков был слышен, и чуткое ухо в различении этих звуков - вот главные основания обучения грамоте»

К.Д. Ушинский

Многим родителям наверняка приходилось слышать от учителя-дефектолога, что у их ребенка недостаточно сформирован фонематический слух. Услышав данный термин, родители теряются. Что же такое фонематический слух и для чего его нужно развивать? Попробуем в этом разобраться.

Всем известно, что дети обучаются речи со слуха. Но не все знают, что “слухов” у человека, по крайней мере, три. Один – физический. Он позволяет нам слышать звуки окружающего мира: журчание воды, шелест листьев, щебет птиц, лай собаки, вой сирены, хлопанье форточки и т.д. Второй слух – музыкальный. Это тонкий слух, позволяющий человеку наслаждаться прекрасной музыкой. Третий – речевой (фонематический).  Фонематический слух отвечает за различение фонем (звуков) речи. Он помогает нам различать слова и формы слов, похожие по звучанию, и правильно понимать смысл сказанного. 

Дети, имеющие недоразвитие фонематического слуха, испытывают выраженные трудности при овладении произносительной стороной речи. Звуки ставятся, но самостоятельно ребенок их не употребляет, смешивает в речи, не слышит разницы между правильным и неправильным произношением.  Воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то что ему сказали, а то, что он услышал (иногда точно, а порой очень приблизительно). «Игла» превращается в «мглу», «лес» в «лист» или «лису». Отсюда — ошибки в речи и на письме. Письменная речь формируется на основе устной, и проблемы с фонематическим слухом в будущем могут привести к серьезным нарушениям чтения и письма (дислексии и дисграфии). Развитие фонематического слуха у детей — залог успешного обучения чтению и письму, а в дальнейшем — и иностранным языкам.

Фонематический слух включает в себя несколько фонематических процессов: фонематический анализ и синтез, фонематическое восприятие и фонематические представления. Познакомимся с каждым понятием отдельно.

Фонематический слух – это тонкий, систематизированный слух, позволяющий различать и узнавать фонемы родного языка. (Г. В. Чиркина).

Фонематическое восприятие – это способность различать фонемы и определять звуковой состав слова. ( Г. В.Чиркина.) Сколько слогов в слове мак? Сколько в нем звуков? Какой согласный звук стоит в конце слова? Какой гласный звук в середине слова? Именно фонематическое восприятие помогает ответить на эти вопросы.

Фонематический анализ – это умение расчленять слышимое слово на составляющие его звуки, т. е. четко представлять себе его звуковую структуру. (Л. Г. Парамонова). Определение места звука в слове, порядка следования звуков в слове, наличие заданного звука в слове, место звука в слове (в начале, в середине, в конце слова).

Фонематический синтез – это умение соединять отдельные звуки в целое слово с последующим узнаванием этого слова, мысленно составленного из звуков. (Л. Г. Парамонова).

Фонематические представления это способность оперировать результатами фонематического анализа. ( О.Б. Иншакова). Умение подобрать слово на определённый звук.

Родители самостоятельно могут проверить сформированность фонематических процессов своего ребёнка, предложив ему следующие задания:

Фонематический анализ: просим ребёнка определить какой первый звук в слове ослик, зонт? Какой последний звук в слове стол, кран?

Фонематическое восприятие: просим повторить ребёнка вслед за взрослым слоги (слова):

Па-ба-ба    Ды-ди-ды   Да-та-да     Пи-пы-пы Ва-фа-фа    Ку-кю-кю

Ка-га-ка     Вё-во-вё     Кот-год-кот         Том-дом-ком

Фонематические представления: просим ребёнка придумать слова на звуки М, Д, У и т.д.

Фонематический синтез: взрослый отдельно произносит звуки, а ребёнок составляет слово на слух: д, о, м; к, о, т; ш, у, б, а.

Работа по развитию фонематического восприятия требует длительных упражнений с многократным повторением. Начинается на материале неречевых звуков и постепенно охватывает все звуки речи. Уместно их проводить в игровой форме, с использованием игровых приемов. Это способствует развитию и поддержанию интереса детей, активизации внимания и памяти, повышении работоспособности и познавательной активности.

Задания предлагаются в строгой последовательности, условно подразделяясь на шесть этапов:

1 этап - узнавание неречевых звуков.

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз.

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу.

4 этап - дифференциация слогов.

5 этап - дифференциация фонем.

6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа.

Остановимся подробнее на том, как осуществляется развитие фонематического восприятия у детей на каждом из указанных этапов коррекционного воздействия.

 

1 этап - узнавание неречевых звуков.

Цель первого этапа - развитие слухового внимания и слуховой памяти, что особенно важно для успешного развития фонематического восприятия вообще. Неумение вслушиваться в речь окружающих часто является одной из причин неправильного произношения, поэтому нужно научить ребенка слышать звуки, уметь их сравнивать. Рассмотрим, какие игры и упражнения можно проводить с детьми на первом этапе работы. («3—5 лет Развиваем фонематический слух»)

Игра "Угадай, что звучало". Внимательно послушайте с ребенком шум воды, шелест газеты, звон ложек, скрип двери и другие бытовые звуки. Предложите ребенку закрыть глаза и отгадать, что это звучало.

Игра "Шумящие мешочки". Вместе с малышом насыпьте в мешочки или коробочки крупу, пуговицы, скрепки и т. д. Ребенок должен угадать по звуку потряхиваемого мешочка, что у него внутри.

Игра "Волшебная палочка". Взяв карандаш или палку любого назначения, постучите ею по разным предметам в доме. Волшебная палочка заставит звучать вазу, стол, стену, миску…  Потом усложните задание - ребенок отгадывает с закрытыми глазами, какой предмет зазвучал.

Игра "Похлопаем". Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. Например, два хлопка, пауза, один хлопок, пауза, два хлопка. В усложненном варианте малыш повторяет ритм с закрытыми глазами.

2 этап - различение высоты, силы, тембра голоса на материале одинаковых звуков, сочетаний слов и фраз.

На этом этапе необходимо научить ребенка понимать интонацию речи и самому владеть теми средствами, которыми выражаются эмоциональные оттенки речи.

Игра "Узнай свой голос". Запишите на кассету голоса близких людей и голос самого ребенка. Попросите его угадать, кто говорит.

Игра "Громко-тихо". Договоритесь, что ребенок будет выполнять определенные действия, когда вы произносите слова громко и когда тихо. Есть похожий вариант игры "Далеко-близко". Вы говорите слово громко, ребенок отвечает - близко. Говорите слово тихо, ребенок отвечает - далеко.

Игра "Три медведя". Ребенок отгадывает, за кого из персонажей сказки говорит взрослый. Более сложный вариант: ребенок сам говорит за трех медведей, изменяя высоту голоса.

3 этап - различение слов, близких по звуковому составу.

Игра «Не ошибись».

Взрослый показывает картинку и громко, четко называет изображение: «Бумага». Затем объясняет: «Я буду называть эту картинку то правильно, то неправильно, а ты внимательно слушай. Когда я ошибусь, хлопни в ладоши». Затем произносит: «Бумага – пумага – тумага – пумака – бумага». Игра интересна детишкам и они всегда радостно откликаются на нее.

Необходимо подчеркнуть, что начинать нужно со слов простых по звуковому составу. Постепенно переходя к более сложному.

Можно использовать стихи для включения в них недостающего слова, что развивает в детях чувство ритма и рифмы, способствует пополнению словарного запаса, улучшает фонематические представления ребенка.

- В Африке найдем не раз мы кокос и (ананас). - Спорят брошки и заколки: у кого острей (иголки).

Игра «Слушай и выбирай». Перед ребенком кладут картинки со сходными по звучанию словами (ком, сом, лом). Взрослый называет предмет, а ребенок должен поднять соответствующую картинку.

 4 этап - дифференциация слогов.

Игра "Похлопаем". Взрослый совместно с ребенком произносит слова (па-па, ло-па-та, ба-ле-ри-на), отхлопывая слоги. Более сложный вариант - предложить ребенку самостоятельно отхлопать количество слогов в слове. 

Игра "Четвертый лишний" Взрослый произносит ряды слогов "па-па-ба-па", «фа-ва-фа-фа"... Ребенок должен послушать и сказать лишний слог.

Для этого этапа Татьяна Александровна Ткаченко создала специальную систему упражнений, которая помогает эффективно работать над развитием фонематического слуха у детей с нарушениями речи.

Упражнение 1

Воспроизведение слогового ряда со сменой ударного слога:

ТА’ — ТА —ТА

ТА — ТА’ — ТА

ТА — ТА — ТА’

Упражнение 2

Воспроизведение слоговых сочетаний с общим согласным и разными

гласными звуками:

ТА — ТО — ТУ

ТЫ — ТА — ТО

МУ — МЫ — МА

и т. п.

Упражнение 3

Воспроизведение слоговых сочетаний с общим гласным и разными

согласными звуками:

ТА — КА — ПА

КА — НА — ПА

БА — ДА — ГА

МА — НА — ВА

затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы.

Упражнение 4

Воспроизведение слоговых сочетаний с согласными звуками, различающимися по глухости-звонкости:

а) по два слога:

ПА — БА

ТА — ДА

ФА — ВА

б) по три слога:

ПА — БА — ПА

БА — ПА — БА

ТА — ДА — ТА

затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы.

Упражнение 5

Воспроизведение слоговых сочетаний с согласными звуками, различающимися по твердости-мягкости:

ПА — ПЯ

МА — МЯ

ВА — ВЯ

ТА — ТЯ

Упражнение 6

Воспроизведение слоговых пар с наращиванием одного согласного

звука (для образования стечения):

ПА — ТПА

ТА — ПТА

ФА — ТФА

ТА — ФТА

затем произносятся слоговые сочетания с гласными О, У, Ы.

Упражнение 7

Воспроизведение слоговых сочетаний с общим стечением двух со-

гласных звуков и разными гласными:

ПТА — ПТО — ПТУ — ПТЫ

КТА — КТО — КТУ — КТЫ

ФТА — ФТО — ФТУ — ФТЫ

ТПА — ТПО — ТПУ — ТПЫ

и т. п.

5 этап - дифференциация фонем.

В любом языке существует определенное количество звуков, которые создают звуковой облик слова. Звук вне речи не имеет значения, он приобретает его лишь в структуре слова, помогая отличить одно слово от другого (дом, сом, ком). Такой звук называется фонемой (отсюда и «фонематический слух»). Каждый помнит такую характеристику, как согласные и гласные звуки. Начинать надо с различения гласных звуков.

- Взрослый дает картинки ребенку Картинки с изображением поезда, девочки, птички и объясняет: «Поезд гудит у-у-у-у; девочка плачет а-а-а-а; птичка поет и-и-и-и». Далее он произносит каждый звук длительно, а ребенок поднимает соответствующую картинку. Аналогичным образом проводится работа по различению согласных звуков.

Игра «Кто это?» Комарик говорит «зззз», ветер дует «сссс», жук жужжит «жжжж», тигр рычит «рррр». Взрослый произносит звук, а ребенок отгадывает, кто его издает.

Игра «Прогулка на велосипедах».

- Взрослый говорит: «Сейчас мы поедем кататься на велосипедах. Проверим, хорошо ли накачены шины. Подкачаем еще насосом: с-с-с…(Дети имитируют). Слышите, воздух шипит: ш-ш-ш…».Будьте внимательны, если я покажу картинку с изображением насоса, вы должны сказать: «с-с-с», а если с изображением шины: «ш-ш-ш».Подобным образом проводится игра « Жук и комар» (звуки С и Ж). Характерной особенностью системы согласных звуков русского языка является наличие в ней пар твердых и мягких звуков. Их дети должны хорошо различать, тогда им будет легче овладеть правописанием.

Игра «Похлопаем». Взрослый произносит ряды звуков, а ребенок хлопает в ладоши, когда слышит заданную фонему.

6 этап - развитие навыков элементарного звукового анализа.

Это фундамент, который позволяет ребёнку успешно овладеть грамотой, т.е. научиться читать и писать. Приступая к играм по формированию звукового анализа, надо четко представлять себе последовательность работы.

Общие правила работы по формированию навыков звукового анализа:

— соблюдайте строгую последовательность в предъявлении форм звукового анализа:

- выделение звука из слова, определение первого звука, последнего звука, установление места звука (начало, середина, конец слова), полный звуковой анализ:

 • определить количество звуков в слове;
 • определить количество гласных звуков в слове;
 • определить количество согласных звуков в слове;
 • определить последовательность звуков в слове;
 • дать характеристику каждому звуку;
 • определить количество слогов в слове.

-  соблюдайте порядок формирования умственных действий: с опорой на материальные средства (наглядность, раздаточный материал, фишки и т.д.);  в речевом плане (проговаривание, ребенок сам произносит слово и выделяет из него заданный звук); по представлению (в умственном плане, когда слово не произносится, а ребенок откладывает картинки с заданным звуком или придумывает слова);

 - соблюдайте последовательность предъявления слов, предназначенных для анализа:

 • слова из двух гласных (типа ау);
 • слова из двух звуков (типа ум);
 • слова из трех звуков (типа рак);
 • слова из двух открытых слогов (типа мама);
 • слова из одного слога со стечением согласных (типа волк);
 • слова из одного слога со стечением согласных (типа стол);
 • слова из двух слогов (типа сумка);
 • слова из трех открытых слогов (типа корова).

Необходимо придерживаться последовательности предъявления слов, предназначенных для анализа, при этом нужно следить, чтобы в предлагаемых для анализа словах не было звуков, которые ребенок не умеет произносить или произносит неправильно.

Игра "Сколько звуков". Взрослый называет один, два, три звука, а ребенок на слух определяет  их количество и выкладывает нужное количество палочек на столе.

 Игра "Похлопаем". Взрослый проговаривает ряды слов, а ребенок должен хлопнуть, когда услышит слово, начинающееся с заданного звука. Более сложный вариант - заканчивающееся на заданный звук или содержащее его в середине.

Игра «Что просит мышка». Игрушка-мышка (пальчиковый театр) просит принести продукты, в названии которых есть заданный звук.

Игра «Собери слово» Ребенку предлагаются несколько последовательных звуков, а он должен назвать слово целиком (М, А, К – мак, Д, И, В, А, Н – диван и так далее)

 Игра "Отгадай слово". Ребенку предлагаются слова с пропущенным звуком - нужно отгадать слово. Например, из слов убежал звук "л" ( .ампа,  мы.о,  .ук,  ку.ак ).

Освоить приемы развития тонкого слуха не так сложно, как может показаться. Самые эффективные упражнения для развития фонематического слуха те, в процессе выполнения которых ребенок слушает, анализирует, действует (хлопает или топает) и сам произносит звуки. Занимаясь с ребёнком с первых лет жизни, родители предвосхищают формирование речевых нарушений и готовят ребенка к освоению чтения и правильного письма. Ну а если нарушение уже появилось или только начало формироваться, то регулярные занятия помогут быстрее справиться с проблемой. Чем раньше начата работа по развитию фонематического слуха, тем успешней будет идти общее речевое развитие ребёнка, тем грамотнее он будет читать и писать. Успехов Вам и детям!

Подготовила

учитель-дефектолог Езерская Ю.В.

 

Литература:

1. Баренцева Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. — М., 1997.

2. Ефименкова Л.Н. Формирование речи у дошкольников. — М., 1985.

3. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление нарушения речи у дошкольников. — М., 1990.

4. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. -  М.,2001.

5. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР. -  С-Пб., 2005.

6. Ткаченко Т.А.   Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника: Пособие для логопедов, воспитателей и родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2005.

7. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Нарушения речи у детей: Пособие для воспитателей дошкольных учреждений - М.: Профессиональное образование, 1993.

свернуть

"Профилактика нарушений чтения и письма"

12.03.2020

Консультация для родителей

«Профилактика нарушений чтения и письма»

 

Каждый родитель мечтает о том, чтобы его ребенок добился успехов в учебе, чтобы состоялся как личность, чтобы чувствовал себя свободно и уверенно.

Чтобы ваши мечты стали реальностью, научите вашего ребенка говорить. Учась говорить, он учится думать. Речь и мышление взаимосвязаны и являются основой познавательного процесса обучения.

Неполноценная речь отрицательно сказывается на развитии ребенка, сдерживает формирование познавательных процессов, порождает отрицательные черты характера.

Готовя детей в школу, родители учат с ними алфавит, учат читать, считать, некоторые развивают мелкую моторику, а на звуковой анализ слов никакого внимания не обращают. Между тем работать со звуком не менее важно, чем знать азбуку. Ребенок должен слышать есть ли звук Д в слове «дом».

Уметь определять, где он находится - в начале, в середине, в конце слова; какой звук идет раньше - Д или М. Неумение различать звуки речи, находить тот или иной звук в слове и определять его место относительно других - самая частая причина возникающих проблем с чтением и письмом. Поэтому подготовительная работа должна вестись в комплексе, включая в себя различные направления.

 

 1. Развитие умения правильно слышать и выделять звуки речи.

Ребенку важно уметь:

 • определять место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце);
 • делить слова на слоги;
 • развивать слоговой анализ и синтез;
 • различать твердые и мягкие согласные;
 • различать гласные и согласные звуки;
 • различать слова, похожие по звучанию;
 • различать слова, отличающие одним звуком;
 • находить слова, в которых нет заданного звука;
 • осознать основные элементы языка.
 1. Формирование правильного звукопроизношения.

Причины нарушения звукопроизношения различны- привычка вяло и нечетко произносить звуки, подражать речи взрослых, органические нарушения центральной нервной системы и речевого аппарата.

Родители должны сами говорить правильно, называя все предметы соответствующими словами, не коверкая их, не подражая речи детей.

Если ребенок после 5 лет произносит отдельные звуки неправильно, родителям необходимо обратиться за консультацией к логопеду. Ошибки в устной речи спровоцируют появление ошибок при чтении и письме.

Занятия эффективнее проводить в игровой форме. Продолжительность занятия должна быть не более 15-20 минут.

 1. Развитие моторики и графических навыков.

Необходимо тренировать:

- пространственное восприятие, пространственное представление, зрительно-

пространственный анализ и синтез (ориентировка на собственном теле);

- дифференциация правых и левых его частей; ориентировка в окружающем пространстве:

- расположение предметов по отношению к ребенку, между предметами и их

изображениями, ориентация в понятиях «справа», «слева», «внизу», «вверху» и т.д.);

- общую моторику;

- мелкую моторику- развитие (игры с мелкими предметами, шнуровки и т.д.).

Используя приемы:

 • пальчиковые упражнения;
 • пальчиковые игры;
 • штриховки (вертикальные, наклонные, горизонтальные, округлые, узоры в

 тетради в клетку, дорисовывания предметов и т.д.).

 1. Развитие звукобуквенного анализа.

Ребенка надо научить:

 • устанавливать последовательность звуков в словах, обозначать их соответствующимибуквами;
 • понимать смыслоразличительную роль буквы.
 1. Развитие словаря.

Формировать умения:

 • развивать навыки словоизменения:

-изменение существительных по падежам: без хвоста, курице, медведя, пилой, на столе;

-изменение существительных по числам: кошка - кошки, стол – столы, ухо – уши;

-изменение прилагательных по родам: майка желтая, мяч желтый, яблоко желтое;

-изменение глаголов по временам: девочка поливает, девочка поливала, девочка польет(девочка будет поливать);

-подобрать глагол к существительному: бабочка … (летает), бабочки … (летают);

-согласование существительных с числительными: одна тетрадь, две тетради, пятьтетрадей, один карандаш, два карандаша, пять карандашей, одно яблоко, два яблока, пять яблок;

 • развивать навыки словообразования:

-образование глаголов с противоположным значением: завязывать – развязывать,приклеить- …, включить-…, задвинуть-…, притащить-…;

-образование существительных с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса:

ключ – ключик, пуговица- …, звезда-…;

-образование прилагательных от существительных: дерево – деревянный, железо- …,глина-…, снег-…, бумага-…;

-образование глаголов от прилагательных: красный – краснеть, белый-…, черный-…;

-подбор родственных слов: свет- светлый, светать, светло, светик, дом-…, стол-…;

-образование слов, обозначающих профессию с помощью суффиксов: стекло- стекольщик, сварка- …, кран- …, сапог- …, двор- …;

-образование от глагольных основ глаголов с помощью приставок:при…(приехать), у…, за…, от…, пере…, до...

-образование прилагательных, обозначающих неполноту действия: синей- синеватый, зеленый-… .

 • подбирать обобщающие слова;
 • использовать в речи глаголы с приставками;
 • подбирать противоположные по смыслу прилагательные;
 • употреблять наречия;
 • понимать значения слов;
 • определять количество и последовательность слов в предложении;
 • составлять предложения, рассказ по сюжетным картинкам;
 • пересказывать текст;
 • рассказывать сказку.
 1. Обучение чтению.

Если ребенок учится читать, необходимо помнить, что чтение должно быть осмысленным, ребенок должен помнить прочитанный текст, уметь его пересказывать.

Если Вы внимательно отнесетесь ко всем направлениям, то это будет хорошей профилактикой нарушений письма.

 

Развитие речевого дыхания у детей

Развитие дыхания

Дети имеют нарушения речевого дыхания различной степени выраженности. Это связано с недостатками моторного развития. Зажатость или общая несогласованность работы мышц препятствуют формированию нормального речевого выдоха и постановке звуков.

Первоначально проводится работа над развитием длительного выдоха без участия речи. При этом важно следить за тем, чтобы дети не поднимали плечи, излишне не напрягали мышцы дыхательного аппарата, чтобы выдох был плавным, постепенным, длительным.

 

Дыхательная гимнастика без использования игровых приемов

 • Ребенок делает вдох - выдох (рот при этом закрыт), попеременно зажимая то одну, то другую ноздрю.
 • Тренировка носового выдоха. Ребенок глубоко вдыхает и длительно выдыхает через нос. Рот при этом закрыт.
 • Тренировка ротового выдоха. Ребенок вдыхает и выдыхает через рот (ноздри ребенка можно закрыть пальцами на начальном этапе выполнения данного упражнения).
 • Вдох через нос, длительный выдох через рот. Необходимо следить, чтобы ребенок не поднимал плечи и не напрягался.
 • Вдох через рот, выдох через нос.

 

Рекомендации родителям

 • Длительность выполнения данных упражнений около 5 минут.
 • Упражнения выполняются в положении стоя в естественной позе, не напрягаясь.

 

Дыхательная гимнастика с использованием игровых приемов

 • «Футбол»- из кусочка ваты скатайте шарик.

Это мяч. Ворота - два кубика или карандаша. Ребенок дует на «мяч», пытаясь«забить гол». Вата должна оказаться между кубиками.

 • «Листопад» - вырежьте из тонкой цветной бумаги осенние листья. Предложите ребенку устроить листопад дома, сдувая листочки с ладони.
 • «Живые предметы» - возьмите любой карандаш. Положите его на ровнуюповерхность. Предложите ребенку плавно подуть на карандаш. Предмет покатитсяпо направлению воздушной струи.
 • «Задуй свечу» - предложите ребенку задуть горящую свечу. Необходимо следить заплавностью выдоха и его достаточной интенсивностью.
 • «Ветряная мельница» - для этой игры необходима игрушка - мельница из

песочного набора или вертушка. Ребенок дует на лопасти игрушки, взрослый

сопровождает его действия стихотворным текстом:

Ветер, ветер, ты могуч,

Ты гоняешь стаи туч!

 • «Снегопад» - сделайте снежинки из ваты (рыхлые комочки). Предложите ребенку устроить снегопад дома. Положите «снежинку» на ладошку ребенку. Пустьон правильно сдует ее.

Снег, снег кружится,

Белая вся улица!

Собрались мы в кружок,

Завертелись как снежок.

 • «Бабочка»- вырежьте из бумаги несколько бабочек. К каждой бабочке привяжите нитку на уровне лица ребенка. Произнесите с ним русскую народную поговорку:

Бабочка-коробочка,

Полети на облачко,

Там твои детки-

На березовой ветке!

Затем предложите подуть на бабочку длительным плавным выдохом, «чтобы она полетела».

 • «Кораблик» - пуская бумажный кораблик в тазу с водой, объясните ребенку, что для того, чтобы кораблик двигался, на него нужно дуть плавно и длительно. Заканчивая игру, произнесите вместе с ним:

Ветер, ветерок,

Натяни парусок!

Кораблик гони

До Волги - реки!

 • «Шторм в стакане» - для игры необходимы соломинка для коктейля и стакан с водой.

Посередине широкого языка кладется соломинка, конец которой опускается в

стакан с водой. Ребенок дует через соломинку, чтобы вода забурлила. Следите,чтобы щеки не надувались, а губы были неподвижны.

Рекомендации родителям

 • Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать.
 • Выдох должен быть длительным, плавным.
 • Необходимо следить, чтобы не надувались щеки (на начальном этапе можно прижать их ладонями).
 • Упражнения можно выполнять как в положении сидя. Так и стоя.

Не переусердствуйте! Достаточно 3-5 повторений. Многократное выполнение дыхательных упражнений может привести к головокружению.

 • Через несколько занятий усложняйте упражнения: во время выдоха пусть язык лежит на нижней губе.

Речевое дыхание - основа звучащей речи, источник образования звуков, голоса.

 

Занимаясь со своим ребёнком помните, что ему нужен не только наставник, но и партнер по игре!

 

 

 

 

 

Литература:

1 Байкова С.В. Развитие лексики и грамматического строя у дошкольников: Картотека знаний с усложнением.- СПб:КАРО, 2005. - 32 с. - (Коррекционная педагогика).

2 Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена: Союз, 2000.

 

 

 

Материал подготовила: Ю.В.Езерская, учитель-дефектолог

свернуть

Как провести выходной день вместе с детьми?

12.02.2020

Как провести выходной день вместе с детьми?

Выходной день – это день для отдыха, для общения с детьми. Устройте детям интересный выходной. Пусть он войдёт в традицию, а, чтобы было интересно и увлекательно, воспользуемся несколькими идеями.

Что делать?

 1. Творите!

Придумайте с ребенком поделку-аппликацию. Вспомните и об известном и распространенном оригами. А можете просто сшить куколке платье или юбку. Или смастерить из спичечных коробков робота.

 1. Рисуйте!

Попросите ваше чадо нарисовать семью. Я думаю, вас обрадует полет его фантазии!

 1. Настольные игры.

Для обучения счету очень рекомендую игру в «магазин». Если вы учите цифры – в игровой ситуации все это пройдет быстрее и веселее.

 1. Почитайте книгу или вместе посмотрите хороший детский фильм.
 2. Устроить субботник.

Уверена, что и соседские ребятишки с удовольствием присоединятся к игре - кто больше всех соберет листьев, снега во дворе. Или можно вместе с детками высаживать деревья, цветы и потом наблюдать, как они растут.

А что же делать зимой, когда многие «летние» забавы не актуальны? Да много чего! Можно сообща (дети и родители) построить снежную горку, а потом кататься с нее. Или залить каток и тоже использовать по назначению. А как вам идея пойти на уже готовую достаточно большую горку и устроить гонки на санках (участвуют две команды?

 1. Наблюдаем за звездами.

Для начала купите карту звездного неба. Вечером устройтесь поудобнее в уголке, где открывается небо, и ищите знакомые и незнакомые созвездия. Можете придумывать им свои названия, можете дарить их друг другу. Немного свежего воздуха перед сном помогут вашим деткам быстрее и спокойнее уснуть.

 1. Лепка для детей из теста

Лепка для детей из теста не менее увлекательное занятие. Соленое тесто – довольно приятный на ощупь, а главное полностью натуральный материал для лепки. Но его в магазине не купишь. Его нужно сделать дома самостоятельно. Для этого смешайте 1 стакан муки и полстакана мелкой однородной соли, а затем потихоньку добавьте полстакана горячей воды. Тесто не должно липнуть к рукам и пачкаться. Разделите готовое тесто на части и добавьте в каждую из частей натуральный краситель в виде свекольного сока, зеленки или синьки. Можете также использовать другие пищевые красители, которые можно приобрести в любом супермаркете. Вам придется потратить немного времени, но зато хранить готовое тесто можно в течение 2 недель. Запас, как видите, довольно приличный.

 1. Пальчиковый театр

Дети старшего дошкольного возраста с удовольствием играют в пальчиковый театр, создавая интересные представления по мотивам любимых сказок. При этом пальчиковые куклы могут быть изготовлены из любых подручных материалов. Можно даже нарисовать лица героев прямо на пальцах ребенка, используя специальные гипоаллергенные фломастеры. Игра в кукольный театр не только развивает у детей мелкую моторику рук, но также влияет на их дикцию и артистизм.

 1. Домашние обязанности

Обязательно поручайте ребенку домашнюю работу. Домашние обязанности ребенка позволят воспитать собранного и ответственного человека. Но и ребенок должен видеть, что в ответ на его старания, и Вы прилагаете свои усилия. Для малыша будет очень полезно научиться ответственности. Обязанности ребенка дома не должны быть сложными. Но по мере роста и развития малыша, ему можно поручать все более и более ответственные задания. Такое доверие с Вашей стороны сделает ребенка счастливым, а отношения в Вашей семье близкими и дружными.

 

Как бы вы не решили провести выходной день, самое главное - это то, что вся ваша семья весь день будет вместе и на семейном климате это отразится только благоприятным образом!

 

 

Подготовил:  Езерская Ю.В.

свернуть

«Компьютерные программы для развития речи детей»

22.01.2020

«Компьютерные программы для развития речи детей»

 

Все родители заинтересованы, чтобы их дети хорошо разговаривали, были развитыми, смышлеными, умели читать и писать еще перед тем, как пойдут в школу. Среди арсенала разнообразных развивающих компьютерных игр, существуют увлекательные и интересные компьютерные игры, которые совершенствует звукопроизношение, лексику, грамматику, развивают связную речь, произвольное внимание, творческие способности детей.

Но, прежде чем, предложить рассмотреть некоторые их них, я хочу напомнить, что компьютер не должен становиться главным «воспитателем» детей. Чрезмерное увлечение компьютерными играми может принести ребенку вред. Время работы за компьютером для дошкольников разное и зависит от возраста детей. Так, детям до 6 лет можно заниматься не более 20 минут в день, и то желательно с 1-2 перерывами. Детям (7-8 лет) можно увеличить время до 30 минут в день. Родителям также не следует забывать о других правилах, сохраняющих здоровье: занятия за компьютером нужно чередовать с подвижными играми или физическими упражнениями, а компьютерные игры, требующие быстрой мышечной и зрительной реакции, – с более спокойными (головоломками и логическими играми). Если родители смогут подойти к обучению ребенка за компьютером ответственно, оно станет для него полезным и безопасным.

 

Программа «Игры для Тигры».

         Эти игры разработаны и рецензированы известными деятелями педагогики.

Программа предназначена для детей от 5-6 лет с нарушениями речи ипозволяет эффективно работать над звукопроизношением, лексикой.В ней представлено более 50 упражнений разного уровня.Красочные рисунки, объемное изображение, анимация объектов, звуковое и музыкальное сопровождение делают программу привлекательной для детей.

Все упражнения программы построены в игровой форме, при этом создается проблемная ситуация, решение которой производится доступными ребенку средствами и возможностями программы. В процессе работы над упражнениями ребенок, играя, помогает компьютерному герою Тигренку выполнить задания и вместе достичь необходимого результата. В процессе игры происходит развитие словаря и грамматического строя речи, Общение с компьютерным героем программы – Тигренком способствует развитию собственно коммуникативных навыков у детей за счет того, что специально построенные и подобранные задания побуждают ребенка вступить с ним в диалог.

 

Игры «Учимся думать» из серии «Несерьезные уроки».

«Учимся анализировать». Этот сборник занимательных игр не просто развлечет малыша - он поможет ему приобрести навыки аналитического мышления. Яркие и смешные игры на сопоставление и обобщение, выявление последовательностей, развитие зрительной и слуховой памяти надолго увлекут ребенка и позволят ему учиться легко и весело. А программа будет сама менять уровень сложности заданий в зависимости от успехов маленького игрока. Особенности игры: 6 увлекательных игр. Разные уровни сложности. Грамотно подобранный материал. Задачки на нахождение закономерностей. Возраст: 4-8 лет.

Вторая версия программы«Учимся запоминать» из серии «Несерьезные уроки»приглашает малышей в живой и красочный игровой мир, полный юмора и увлекательных заданий. Сборник веселых, ярких игр, которые помогут потренировать слуховую и зрительную память ребенка. В беззаботной обстановке в компании симпатичных персонажей малыш не только приобретет устойчивые навыки запоминания, но и пополнит знания об окружающем мире, а также научится решать несложные головоломки.

Игры имеют разные уровни сложности, дополнены анимацией, что повышает интерес к заданию.

 

Игра «Баба Яга. Пойди туда, не знаю куда…»

Эта игра на развитие памяти и логики и предназначена для детей от 5 до 7 лет.

Рекомендую родителям и детям эту занимательную игру. Игра включает задания на обобщение и классификацию, развитие памяти, на координацию движений, логическое мышление, развитие зрительной памяти. Красочные рисунки, великолепное изображение, анимация, звуковое и музыкальное сопровождение делают программу привлекательной для детей.

 

Игры «Попугай» и «Лабиринты Али Бабы».

Эти игры направлены на качественное улучшение звукопроизношения и развитие фонематического слуха. 

 

Развивающие игры «Мерсибо»

С большим удовольствием хочу рекомендовать развивающие игры для детей от 2 до 10 лет портала «Мерсибо».

Развивающие игры «Мерсибо» весьма увлекательны! Играть в них можно как с родителями, так и самостоятельно! Доступ к играм осуществляется онлайн, что позволяет ребёнку заниматься везде, где есть Интернет и компьютер.

Интересными для детей и актуальными для работы по коррекции речевых нарушений являются такие игры:

 

1.http://www.logoprog.ru/games/paint-sounds.htmlфлеш-игра. назови слова с нужным звуком и раскрась картинки.

2.http://logorina.ru/news/prezentacija_ishhem_zvuki_v_slovakh_so_smesharikami/2014-03-01-129  ищем звуки в словах со смешариками.

3.http://logorina.ru/news/artikuljacionnaja_skazka_belosnezhka_i_sem_gnomov/2013-01-05-7артикуляционная сказка «Белоснежка и семь гномов»

 1. http://igraem.pro/igry-dlya-malyshej/chej-zvuk/чей звук?
 2. http://www.logozavr.ru/1364/ компьютерная игра место в слове звука [л]

Игры с использованием компьютера очень интересны дошкольникам. Они с большим удовольствием осваивают специальные компьютерные программы, добиваясь правильного решения игровых задач.

 

 

Подготовила: Ю.В.Езерская, учитель-дефектолог.

 

свернуть

О нормальном речевом развитии…

Этапы развития речи в норме:

2-3 месяца: гуление (произнесение звуков «а», «ы», «у», иногда в сочетании с «г»)

5-6 месяцев: лепет (произнесение одинаковых слогов «ма-ма-ма», «ба-ба-ба»)

9-11 месяцев: малыш начинает подражать звукам речи взрослого

 К 1 году должно быть 10-15 осознанно произносимых лепетных слов (мама, папа, баба, дай, на и т.п.)

К 1,5 – 2 годам в речи крохи должны появиться предложения: «Мама, дай сок», «Мишка, сиди тут», «Хочу пить чай!»

К 3 годам из речи ребенка уходит так называемое физиологическое смягчение (до этого малыш практически все согласные звуки произносил смягченно). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые согласные звуки ([б], [б'], [п], [п'], [м], [м'], [т], [т'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], [в], [в'], [ф], [ф']), строит простые распространенные или даже сложносочиненные предложения («Папа купил мне новую грузовую машину», «Мы не ходили утром гулять: на улице шел дождик»). Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки.

К 4 годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки [с], [с'], [з], [з'], использует в речи сложноподчиненные предложения («Я люблю рисовать красками, потому что они разноцветные»). Он с удовольствием рассказывает о том, что видел на прогулке или по телевизору, что ему прочитали.

К 5 годам малыш правильно произносит шипящие звуки [ш], [ж], почти не допускает в речи грамматических ошибок, может связно рассказать о том, что изображено на серии картинок или на одной картинке.

В 6 лет нормально развивающийся ребенок правильно произносит все звуки родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок, владеет всеми формами устной речи: диалогической и монологической, контекстной и ситуативной.

Когда нужно обратиться к логопеду:

Если ребенок не произносит к 3 годам большинство звуков (более 10-15).

Если Ваш ребёнок к 3 годам произносит менее 1000 слов, не умеет строить фразу.

Если ребенок к 4-5 годам не произносит звуки: [С], [С’], [З], [З’], [Л], [Л’].

Если ребенок к 5 годам не произносит звуки: [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Ц], [Р], [Р’].

свернуть

Зачем нужна артикуляционная гимнастика?

     Гимнастика для рук, ног - дело привычное и знакомое. Понятно ведь, для чего мы тренируем мышцы, чтобы они стали ловкими, сильными, подвижными. А вот зачем язык тренировать, ведь он и так « без костей »? Оказывается, язык – главная мышца органов речи. И для него, как и для всякой мышцы, гимнастика просто необходима. Ведь язык должен быть достаточно хорошо развит, чтобы выполнять тонки целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением. Недостатки произношения отягощают эмоционально-психическое состояние ребёнка, мешают ему развиваться и общаться со сверстниками. Чтобы эта проблема не возникла у ребёнка в дальнейшем, стоит начать заниматься артикуляционной гимнастикой как можно раньше.

 Детям двух, трёх, четырёх лет артикуляционная гимнастика поможет быстрее «поставить» правильное звукопроизношение.

   Дети пяти, шести лет и далее смогут при помощи артикуляционной гимнастики во многом преодолеть уже сложившиеся нарушения звукопроизношения.

  Поначалу артикуляционную гимнастику необходимо выполнять перед зеркалом. Ребёнок должен видеть, что язык делает. Мы, взрослые, не задумываемся, где находится в данный момент язык (за верхними зубами или за нижними). У нас артикуляция – автоматизированный навык, а ребёнку необходимо через зрительное восприятие обрести этот автоматизм, постоянно упражняясь.

   Не огорчайтесь, если некоторые упражнения не будут получаться с первого раза даже у вас. Попробуйте повторить их вместе с ребёнком, признаваясь ему: «Смотри, у меня тоже не получается, давай вместе попробуем». Будьте терпеливы, ласковы и спокойны, и всё получится. Занимайтесь с ребёнком ежедневно по 5-7 минут. Проводить артикуляционную гимнастику лучше всего в виде сказки. 

свернуть